WordPress Maalidha ?

WordPress Maalidha ?

WoordPress'n sirna bulchiinsa qabiyyee bilisaa fi madda banaa (CMS) kan PHPn barreeffamee fi kuusdeetaa MySQL ykn MariaDB waliin wal-qabsiifame dha. Amaloonni ijaarsa pilaaginii fi sirna…