Amala Namootaa

Amala Namootaa

Namni amaloota gurguddoo garaagaraa afuritti qoodame qaba. 1. Nama irratti kan xiyyeefatan 'Peoples matter' jedha.Hariiroon adunyaa ni sochoosa jechuun amanu. Namoonni amala kana qaban ofii…